Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Korduma kippuvad küsimused

Õiguskuulekus

Õiguskuulekuse kontaktisik


Robert Bosch Baltics

Õiguskuulekuse eest vastutav ametnik

Mukusalas iela 101, Riga

LV-1004, Latvia

Mida me mõistame õiguskuulekuse all?

Õiguskuulekus tähendab seaduste ja ettevõtte sisereeglite järgimist. Teisisõnu, kõik Bosch Groupi ja tema töötajate äritoimingud peavad vastama kõigile seadusnõuetele, äritegevuse koodeksile (vt manust) ja kõigile asjakohastele juhistele ning direktiividele, mis on mingil moel vastava teemaga seotud (õiguskuulekusnõuded).

Õiguskuulekuse teema puudutab kõiki töötajaid, kuna rikkumised mõjutavad otseselt või kaudselt kõiki: ühelt poolt võivad seadusrikkumised juhtumi tõsidusest sõltuvalt kaasa tuua kriminaalmenetluse. Teisalt kahjustavad õiguskuulekuse põhimõtte rikkumised ettevõtet nii materiaalselt kui Bosch Groupi avaliku maine seisukohalt. Tulemuseks on firma äri tõhususe ja seega ka kasumi vähenemine. Õiguskuulekus on seotud ka ärisuhetega Boschi ja kolmandate isikute vahel: Bosch ei soovi olla seotud õiguskuulekuse põhimõtte rikkumistega teiste poolt.

Õiguskuulekus - Boschi jaoks uus asi?

Boschi jaoks pole seaduste ja ettevõtte sisereeglite järgimises midagi uut. Päris ettevõtte algusest „Peenmehaanika ja elektritööde töökojana“ aastal 1886 oli selle korrektne ja seaduslik juhtimine Robert Boschi jaoks ülima tähtsusega.

Mida tuleks teha, kui õiguskuulekuse reeglit rikutakse?

Lisaks juhtidele on iga Boschi töötaja ja iga Boschi äripartneri kohuseks teavitada kõigist õiguskuulekuse nõude rikkumistest ning sel moel aidata vähendada selliste rikkumiste tagajärgi ning vältida nende kordumist tulevikus. Teavitamiseks on olemas järgmised meetodid:

1. Juhi või Boschi kontaktisiku teavitamine

Kui vähegi võimalik, tuleks seaduse või firma sisereeglite rikkumisest teavitada kas juhti või Boschi kontaktisikut ning tegelda juhtumiga normaalseid kanaleid pidi.

2. Otsene õiguskuulekuse eest vastutava ametniku teavitamine

Juhul kui teavitav isik peab arvestama sellega, et normaalseid kanaleid pidi asjaga tegeleda pole võimalik, siis saab ta pöörduda õiguskuulekuse eest vastutava ametniku kui neutraalse ja sõltumatu kontaktisiku poole.

3. Bosch Compliance Hotline

Kui teavitav isik peab arvestama, et teate saatmisel võivad olla tema jaoks isiklikult negatiivsed tagajärjed, siis saab ta oma anonüümsust säilitada, saates oma teate võimaliku õigusrikkumise kohta Bosch Compliance Hotline kaudu. Õiguskuulekustelefoni Boschi nimel haldav teenusepakkuja edastab kõik selle kaudu tulnud teated viivitamatult õiguskuulekuse eest vastutavale ametnikule või õiguskuulekuse komiteele.

Kes võivad õiguskuulekuse põhimõtte rikkumisest teavitada?

• Kõik töötajad, sh ka praktikandid ja Ph. D üliõpilased

• Väljastpoolt tulnud töötajad, nt alltöövõtjad või väliste teenusepakkujate töötajad

• Kõik äripartnerid, nt tarnijad, kliendid või ühisettevõtete partnerid

• Kõik kolmandad isikud

Millistest rikkumistest tuleks teavitada?

Eriti tähtis on, et teavitataks probleemidest, mis võivad kaasa tuua kriminaalsüüdistuse, nt vargused, pettused ja altkäemaks,samuti süstemaatilised seaduste ning sisereeglite rikkumised, nt kvaliteedi/ohutusnõuete või „sotsiaalse vastutuse põhimõtete“ teadlik ja pidev eiramine.

On kahtlus, kuid mitte tõendeid - kas see on teatamiseks piisav?

Kes ka teadet ei esitaks, peab ta eelnevalt hoolikalt kaaluma järgmist kahte kriteeriumi:

Kas on olemas tõsised väärkäitumise märgid?

Kas need märgid õigustavad uurimist töötaja või Boschi partneri suhtes, kes võib tegelikult toimida täiesti legaalselt?

Uurimise läbiviimine, kohtukõlbulike tõendite kogumine ja mistahes vajalike menetlustoimingute läbiviimine on õiguskuulekuse eest vastutavate ametnike töö. Nemad saavad tuge vastavate valdkondade esindajatelt spetsiaalsetes osakondades, kel on vajalik väljaõpe ja õigused.

Kas rikkumistest teavitavad isikud peavad muretsema negatiivsete tagajärgede pärast?

Isikud, kes teavitavad võimalikest õiguskuulekusprobleemidest parimate kavatsustega ning heas usus, ei pea kartma teate tagajärjel mingit tagakiusamist ettevõtte poolt.

Kui on selge, et Bosch Compliance Hotline on kuritarvitatud, st kui saadetakse teateid, mis on nii ilmselgelt alusetud, et ei vaja uurimist, siis on Boschil õigus kasutada teate esitanud isiku suhtes seaduslikke ja distsiplinaarmeetmeid.

Kas anonüümsed teated on kooskõlas Boschi põhiväärtustega?

Üksnes anonüümsed teated ei põhjusta töötajale mingeid negatiivseid tagajärgi. Lisaks on alati vaja süütõendeid. Kui anonüümse teate tagajärjel leitakse tõendeid, siis peab vastav töötaja vastutama tõestatud rikkumise eest. Kui aga anonüümse teate tõestamiseks faktid puuduvad, siis käsitletakse küsimust nii, nagu poleks seda kunagi juhtunud. Süüdistatud kaastöötajale pole mingeid riske. Antud küsimust ei dokumenteerita ka tema isiklikus toimikus.

Pealegi pole anonüümsetes teadetes midagi uut. Ettevõte on saanud anonüümseid teateid ka minevikus ning nendega tegelenud. Uut on selles niipalju, et töötajatel ning kolmandatel isikutel on nüüd selge teavituskanal ja õiguskuulekuse eest vastutava ametniku näol selgelt määratletud kontaktisik. Oma neutraalselt positsioonilt on tema ülesandeks tagada, et olukord lahendatakse kiiresti ja õiglaselt.

Mis toimub teatega tegelikult?

Õiguskuulekuse eest vastutav ametnik tegeleb temale laekunud teadete uurimisega ning korrektse lahendamisega (kui on vajalik Boschi eriosakondade või väliste spetsialistide abi). Vajaduse korral algatab just tema kõik vajalikud sammud. Kui juhtum on erilise tähtsusega, nt kui sellega on seotud tippjuhtkonna liikmed või kui on oht Bosch Groupi tõsiseks kahjustamiseks kas rahaliselt või mainekujunduslikult, siis teavitatakse viivitamatult ka õiguskuulekuse komiteed. Õiguskuulekuse komitee, mis koosneb siseauditi ja juriidiliste teenuste osakondade inimestest, koordineerib Bosch Groupis üldist õiguskuulekusest kinnipidamist.

Dokumenteerimine ja läbipaistvus

Kõik teated ja võetud meetmed peab dokumenteerima õiguskuulekuse eest vastutav ametnik. Kui seotud osapoolte õigustatud huvisid on põhjalikult kaalutud, siis võib probleemist teavitanud isik teha järelpärimise uurimise käigu kohta. Kui küsimuse uurimine piisavate tõendite puudumisel lõpetatakse, siis teavitatakse süüdistatud isikut sellest, eeldusel, et temalt küsiti uurimise käigus ütlusi või kui ta on taotlenud vastavat teavet.

Isikuandmete kaitse

Kõigi õiguskuulekuse nõude rikkumistega on tavaliselt seotud isikuandmete avaldamine. Selliste teadete vastuvõtmine ja käsitlemine eeldab seega, et teadet saatev isik kinnitab, et ta on informeeritud andmekaitseseadusest ja annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks õigusrikkumise juhtumi uurimise käigus.