Privaatsuspoliitika

Robert Bosch OÜ andmekaitsepõhimõtted

Teenusepakkuja Õiguslik teave Privaatsuspoliitika

ROBERT BOSCH OÜ (edaspidi „Bosch“ ja „meie“) tänab teid meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamise (edaspidi „võrguteenused“) eest, samuti teie huvi eest meie ettevõtte ja toodete vastu.

1. Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitsmine teie isikuandmete käitlemisel ja kõigi äriandmete turvalisus on meie suurim prioriteet ja me võtame seda kõigis meie äriprotsessides äärmiselt tõsiselt. Teie külastustel meie võrguteenustesse kogutud isikuandmeid töötleme konfidentsiaalselt ja ainult vastavalt õigusaktidele.

Andmekaitse ja infoturve on meie ettevõtte poliitika lahutamatu osa.

2. Vastutav isik ja kontaktandmed

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutab:

ROBERT BOSCH OÜ

Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301, Estonia

Business Phone:+372 6549561

E-mail: rbee@lv.bosch.com

Oma õiguste rakendamiseks ja andmekaitsejuhtumitest teavitamiseks kasutage linki https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud soovituste ja kaebustega soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Andmekaitseametnik

Infoturve ja andmekaitse Bosch Groupis

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

SAKSAMAA

või

E-post: DPO@bosch.com

3. Isikuandmete töötlemine

3.1 Töödeldavate andmete kategooriad

Võime koguda teie isikuandmeid mitmel viisil. Kogume teilt isikuandmeid, mida töötleme, meie omavahelise koostöö käigus (näiteks kui täidate meie veebiküsimustikke, saate teavet meie toodete ja teenuste kohta või külastate meie teeninduskeskusi). Võime teie isikuandmeid koguda ka välistest allikatest, näiteks avalikult kättesaadavatest allikatest. Meie kogutavad isikuandmed sisaldavad näiteks järgmisi andmeliike:

  • üldised isikuandmed, nagu eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi number, käibemaksukohustuslase number;
  • kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Äriklientidelt võime koguda teavet teie ametikoha ja kontaktandmete kohta ettevõttes ning samuti teavet teie volituse (esindusõiguse) kohta;
  • kliendisuhete alane teave, näiteks kliendisuhtlus, kliendi kontaktandmed ja esitatud vastused, tagasiside ning uuringud meie teenuste kvaliteedi kohta, arvete ja krediidiinfo;
  • maksejõuetuse hindamise ja võlgnevuse andmed (sealhulgas võlgnevuse algus- ja lõppkuupäevad, võla suurus, kinnisvarade aadressid ja muu teave, mida saame inkasso- või krediidiandmete firmadelt), ja
  • kirjavahetus või muud lepingu täitmisel saadud andmed.

3.2 Töötlemise põhimõtted

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui selleks on seaduslik alus või kui olete selleks andnud oma nõusoleku, nt registreerimise käigus.

Teie isikuandmete töötlemise peaeesmärgid: pakkuda teile meie teenuseid, täita või vormistada lepingut ning hallata ja säilitada kliendisuhteid meie ja teie vahel eraisikuna või äriühinguna, mida te esindate juhi, töötaja, esindajana või mis tahes muul viisil. Isikuandmete töötlemine põhineb teie ja meie vahel sõlmitud lepingul või ka meie õigustatud huvidel, kui leping on sõlmitud teie esindatava ettevõtte ja meie vahel.

3.3 Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Meie volitatud teenusepakkujad ja meie ise töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.3.1 Selle võrguteenuse osutamine

Õiguslik alus: Peamiselt meiepoolne õigustatud huvi otseturunduseks, kuivõrd see toimub kooskõlas andmekaitseseaduste ja konkurentsiseadustega.

3.3.2 Vastusena kasutajate päringutele kontaktivormi raames

Õiguslik alus: Peamiselt meiepoolne õigustatud huvi otseturunduseks ning oma toodete ja teenuste parandamiseks, kuivõrd see toimub kooskõlas andmekaitseseaduste ja konkurentsiseadustega või lepingut täites või nõusoleku alusel.

3.3.3 Rikete tuvastamine ja turvalisus

• Õiguslik alus: Meie juriidiliste kohustuste täitmine andmeturbe alal ja peamiselt õigustatud huvid tõrgete kõrvaldamisel ning meie pakkumiste turvalisuse saavutamisel.

3.3.4 Meie enda ja kolmandate isikute reklaam, samuti turu-uuringud ja mõõtmised seadustega lubatud määral või nõusoleku alusel

Õiguslik alus: Nõusolek või peamiselt meiepoolne õigustatud huvi otseturunduseks, kuivõrd see toimub kooskõlas andmekaitseseaduste ja konkurentsiseadustega.

Me võime saata teile e-kirju, et jagada teiega meie toodete ja teenuste alaseid uudiseid. Sellisel juhul põhineb isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil esitada teile asjakohast teavet Robert Boschi kohta ja pakkuda teile meie tooteid ja teenuseid. Turundusalastest teatistest saate igal ajal loobuda. Kui kohaldatav seadus nõuab teie nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks turundusalaste teadete saatmise eesmärgil, siis töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul.

3.3.5 Meie õiguste kaitse

Õiguslik alus: Õigustatud huvid meie õiguste kehtestamisel ja kaitsmisel.

3.3.6 Koolituse korraldamine (osalejate registreerimine, koolitamine, sertifikaatide väljastamine, koolituste turvalisuse tagamine)

Eespool nimetatud tegevuste tagamiseks võtame vastu ja töötleme järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontaktandmed ja muu teave, mis on vajalik koolituses osalejate tuvastamiseks, registreerimise korraldamiseks ja haldamiseks ning osalejate registreerimiseks. Teie nõusolekul säilitame teie isikuandmed koolitustunnistuste loendamiseks.

3.3.7 Garantii- ja garantiijärgne hooldus

Et tagada garantii- ja garantiijärgset hooldust, võtame vastu ja töötleme järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontaktandmed, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, käibemaksukohustuslase number ja muu teenuste osutamiseks vajalik teave. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik teie isikuandmete töötlemiseks, ja vastavalt kohaldatava seaduse nõuetele.

3.4 Logifailid

Alati, kui kasutate internetti, edastatakse teie internetibrauserist teatud teavet automaatselt ja me salvestame selle nn logifailidesse.

Me salvestame logifailid rikete avastamiseks ja turvalisuse huvides (nt rünnakukatsete uurimiseks) lühiajaliselt ning kustutame need hiljem. Kui osutub vajalikuks logifailide edasine säilitamine tõendusmaterjalina, tehakse nende kustutamisele erand kuni vastava intsidendi lahendamiseni. Üksikjuhtudel võidakse need üle anda uurimisasutustele.

Punkti 3.3.4 „Meie enda ja kolmandate isikute reklaam, samuti turu-uuringud ja mõõtmised seadustega lubatud määral või nõusoleku alusel“ tingimustel kasutatakse logifaile (täieliku IP-aadressiga või ilma) ka analüütilistel eesmärkidel.

Eeskätt salvestatakse logifailides järgnev teave:

• Selle lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress), millelt võrguteenust kasutati;

• Veebilehe internetiaadress, millelt võrguteenusele tuldi (viitav URL);

• Teenusepakkuja nimi, kelle kaudu võrguteenuse kasutamine toimus;

• Hangitud failide ja teabe nimed;

• Kuupäev ja kellaaeg, samuti kasutamise kestus;

• Edastatud andmemaht;

• Operatsioonisüsteem ja teave kasutatud internetibrauseri, sh lisandprogrammide kohta (nt flash-pleier);

• http oleku kood (nt „Päring õnnestus“ või „Soovitud faili ei leitud“)

3.5 Andmete edastamine

3.5.1 Andmete edastamine teistele vastutavatele osapooltele

Me edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele osapooltele põhimõtteliselt ainult siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kui meil või kolmandal isikul on peamiselt õigustatud huvi edastamise suhtes või kui andsite selleks oma nõusoleku.

Õiguslike aluste üksikasjad leiate jaotisest „Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus“ (vt nr 3.3).

Kolmandad isikud võivad olla ka Bosch Groupi teised ettevõtted. Selles andmekaitsepoliitikas selgitatakse, kui andmeid edastatakse valitseva õigustatud huvi alusel.

Lisaks võib andmeid edastada teistele vastutavatele osapooltele, kui oleme kohustatud seda tegema seaduse kohaselt või jõustatava ametliku või kohtukorralduse alusel.

3.5.2 Andmete edastamine teenusepakkujatele

Ülesandeid nagu turundusteenused, programmeerimine, andmemajutus ja otseliiniteenused, anname välistele teenusepakkujatele.

Sellised teenusepakkujad oleme valinud ülima hoolega ja jälgime neid pidevalt, eriti nende juures hoitavate andmete korrektse käsitlemise ja kaitse osas. Kõik pakkujad on seotud konfidentsiaalsusega ja järgivad meie õigusnõudeid. Teenusepakkujad võivad olla ka Bosch Groupi teised ettevõtted.

3.5.3 Edastamine vastuvõtjatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Edastame isikuandmeid ka vastuvõtjatele, kelle peakorter asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, nn mitte-liikmesriikides. Sellisel juhul tagame enne edastamist, et vastuvõtja rakendab nõuetekohaseid andmekaitse standardeid (nt ELi Komisjoni piisavusotsuse alusel antud riigi kohta või sõlmides vastuvõtjaga lepingu ELi standardklauslitega), või kui andsite edastamiseks oma nõusoleku.

Ülevaate mitte-liikmesriikides asuvatest vastuvõtjatest ja konkreetsed kokku lepitud regulatsioonid andmekaitse nõuetekohaste standardite tagamiseks saate meie käest. Palun kasutage teavet jaotises „Vastutav isik ja kontaktandmed“ (vt nr 2).

3.6 Säilitamise aeg, ooteperioodid

Isikuandmete säilitamise kestuse hindamisel arvestame kehtivate seaduste nõuete, lepinguliste aspektide, teie juhiste (nt nõusoleku korral) ja meie õigustatud huvidega. Kui teie isikuandmeid ei ole määratud eesmärkide täitmiseks enam vaja, siis me kustutame või anonüümistame need.

4. Küpsiste kasutamine

Meie internetipõhise teenuse kontekstis võib kasutada küpsiseid ja jälgimismehhanisme. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse alati, kui meie võrguteenuseid külastate. Jälgimiseks võib kasutada erinevaid tehnoloogiaid. Eeskätt töötleme teavet pikseltehnoloogiaga ja/või logifailide analüüsi käigus.

4.1 Kategooriad

Eristame küpsiseid, mis on võrguteenuse tehniliseks toimimiseks kohustuslikud, ning küpsiseid ja jälgimismehhanisme, mis võrguteenuse tehniliseks toimimiseks vajalikud ei ole.

Üldiselt on võimalik võrguteenust kasutada ilma mittetehniliste küpsisteta.

4.1.1 Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all peame silmas neid, ilma milleta võrguteenuse tehniline osutamine pole võimalik. Sellised on muuhulgas küpsised, mis salvestavad andmeid video- ja helifailide sujuvaks esitamiseks.

Sellised küpsised kustutatakse veebilehelt lahkumisel.

4.1.2 Tehniliselt mittekohustuslikud küpsised ja jälgimismehhanismid

Selliseid küpsiseid ja jälgimismehhanisme kasutame ainult siis, kui olete igal juhul eraldi andnud selleks oma nõusoleku.

4.2 Turundusküpsised ja -jälgimismehhanismid

Turundusküpsiseid ja -jälgimismehhanisme kasutades saame pakkuda teile paremat kasutuskogemust ja isikustatud pakkumisi.

4.2.1 Statistika

Statistilisi vahendeid kasutades mõõdame nt teie lehevaatamiste arvu.

4.2.2 Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

Mõned meie võrguteenuste lehed pakuvad teiste teenusepakkujate (nt YouTube, Facebook, Twitter) sisu ja teenuseid, mis võivad kasutada küpsiseid ja aktiivmooduleid. Täpsemait teavet sotsiaalmeedia lisandmoodulite kohta vt jaotisest „Sotsiaalmeedia lisandmoodulid“ (vt nr 7)

4.3 Ülevaade meie kasutatud turundusvahenditest ja küpsistest

Ülevaade meie kasutatud turundusvahenditest ja küpsistest leiate selles jaotises.

Küpsise nimi: bosch-privacy-settings-v2

Säilitusperiood:

Seda küpsist säilitatakse maksimaalselt 12 kuud või kuni te oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks tagasi võtate.

Funktsioon:

Peab meeles teie nõusoleku küpsiste kasutamiseks sellel veebilehel.

Küpsise nimi: privacy-social

Säilitusperiood:

Seda küpsist säilitatakse max. 60 päeva või kuni te küpsiste seadistust muudate.

Funktsioon:

Peab meeles teie sotsiaalmeedia seadistused.

Küpsise nimi: geoservice

Säilitusperiood:

Seda küpsist säilitatakse max. 10 päeva või kuni te küpsiste seadistust muudate.

Funktsioon:

Peab meeles teie piirkonna ja riiki valiku.

Vahendi nimi: WebTrends

Pakkuja: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

• Küpsise nimi: ACOOKIE

Säilitusperiood:

Seda küpsist säilitatakse max. 731 päeva või kuni te küpsiste seadistust muudate.

Funktsioon:

Kasutaja andmete anonümiseerimine.

Selle küpsise seab statistikaserver (statse.webtrendslive.com), mida käitab Ameerika Ühendriikides Webtrends.

• Küpsise nimi: WT_FPC

Säilitusperiood:

Küpsist hoitakse teie arvutis maksimaalselt 12 kuud või kuni te küpsiste seadistust muudate.

Funktsioon:

Kasutaja andmete anonümiseerimine.

• Küpsise nimi: e_c_s

Säilitusperiood:

Sessiooniküpsised püsivad ainult veebilehel viibimise ajal. Külastus lõpeb, kui brauseri aken või brauser suletakse.

Funktsioon:

See küpsis sisaldab teavet veebilehe kasutamise kohta teie poolt, nt viitaja, esimene külastatud leht. Teave saadetakse anonümiseeritult statistikaserverisse (statse.webtrendslive.com), mida käitab Ameerika Ühendriikides Webtrends.

• Küpsise nimi: e_c_l

Säilitusperiood:

Küpsis salvestatakse maksimaalselt 12 kuuks või kuni te küpsiste seadistust muudate.

Funktsioon:

Küpsis sisaldab teavet veebilehe kasutamise kohta. Statistika salvestatakse küpsisesse ja uuendatakse korduskülastuste ajal. Teave saadetakse anonümiseeritult statistikaserverisse (statse.webtrendslive.com), mida käitab Ameerika Ühendriikides Webtrends.

4.4 Küpsiste ja -jälgimismehhanismide haldus

Oma küpsiste ja jälgimismehhanismide seadistusi saate hallata brauseris ja/või oma privaatsusseadistustes.

Märkus: Tehtud seadistused kehtivad ainult igal korral kasutatud brauseris.

4.4.1 Kõigi küpsiste inaktiveerimine

Kui soovite inaktiveerida kõik küpsised, tehke seda oma brauseri seadistustes. Pange tähele, et see võib mõjutada veebilehe toimimist.

4.4.2 Tehniliselt mittevajalike küpsiste ja -jälgimismehhanismide seadistuste haldus

Meie veebilehti külastades küsitakse teilt küpsisekihis, kas olete nõus, et kasutame mingeid turundusküpsiseid või jälgimismehhanisme.

Meie privaatsusseadistustes saate nõusoleku edasiulatuvalt tagasi võtta või anda oma nõusoleku hilisemal ajal.

5. Google

5.1 Google Maps

See leht kasutab API kaudu Google Maps kaarditeenust. Teenuse pakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google LLC serverisse USAs ja salvestatakse seal. Selle lehe pakkujal pole võimalik andmete edastamist kuidagi viisi mõjutada.

Google Mapsi kasutamine toimub meie võrguteenuste meeldiva pakkumise huvides ja meie poolt veebilehel loetletud kohtade kergemaks leidmiseks. See kujutab endast meie ülekaalukat õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõigu 1 punkti f tähenduses.

Täpsemat teavet kasutaja andmete käsitlemise kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 Google reCAPTCHA

Teatud juhtudel kasutame kontaktivormidel nõuetekohase andmeturbe tagamiseks äriühingu Google LLC reCAPTCHA teenust. See peab eristama, kas sisestuse tegi füüsiline isik või pettusega masin või automaatne töötlus. See kujutab endast meie ülekaalukat õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõigu 1 punkti f tähenduses. Teenus hõlmab IP-aadressi ja vajadusel ka teiste Google'i nõutud andmete saatmist Google'i reCAPTCHA teenusele. Sel puhul rakendatakse Google LLC andmekaitsemäärtuste erandit.

Täpsem teave Google LLC privaatsuspoliitika kohta on leitav aadressil https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 Google'i veebifondid

See sait kasutab kirjatüüpide ühetaoliseks esitamiseks nn veebifonte, mille pakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Kui lähete lehele, laeb teie brauser vajalikud veebifondid teie brauseri vahemällu, et tekste ja fonte korrektselt kuvada.

Selleks peab teie kasutatav brauser ühenduma Google'i serveritega. See teavitab Google'it, et meie veebisaiti külastati teie IP-aadressilt. Google'i veebifontide kasutamine toimub meie võrguteenuste meeldiva ja ühtlase esitamise huvides. See kujutab endast meie ülekaalukat õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõigu 1 punkti f tähenduses.

Kui teie brauser veebifonte ei toeta, kasutab teie arvuti standardfonte.

Täpsemat teavet Google'i veebifontide kohta leiate aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuspoliitikast: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Akamai sisutarnevõrk

Selle veebilehe laadimisaegade optimeerimiseks kasutame nn „sisutarnevõrku“ (CDN), mida pakub Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. See kujutab endast ülekaalukat õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõigu 1 punkti f tähenduses.

Akamai Technologies, Inc. on sertifitseeritud vastavalt Privacy Shield-lepingule, andes garantii Euroopa andmekaitseseadustele vastamiseks.

Sel puhul rakendatakse Akamai Technologies, Inc andmekaitsemääruste erandit.

Täpsem teave Akamai Technologies. Inc. privaatsuspoliitika kohta on leitav aadressil https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

7. Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

Meie võrguteenuse puhul kasutame mitmete sotsiaalvõrgustike nn sotsiaalmeedia lisandmooduleid; selles peatükis kirjeldame neid lähemalt.

Lisandmooduli rakendamisel loob teie internetibrauser otseühenduse vastava sotsiaalvõrgustiku serveritega. Sellega saab asjaomane teenusepakkuja teabe, et teie internetibrauser on kutsunud välja meie võrguteenuse vastava lehe, isegi kui teil pole teenusepakkuja kasutajakontot või te pole hetkel teenusesse sisse logitud. Logifailid (sh IP-aadress) saadetakse otse teie internetibrauserist vastava teenusepakkuja serverisse, kus need vajadusel säilitatakse. Teenusepakkuja peakorter või server võib asuda väljaspool ELi või EEAd (nt USAs).

Lisandmoodulid on sotsiaalvõrgustike pakkujate sõltumatud laiendused. Seega ei saa me mõjutada, mis andmeid sotsiaalvõrgustikud lisandmoodulite kaudu koguvad ja säilitavad.

Kogumise eesmärk, andmete edasise töötlemise eesmärk sotsiaalvõrgustikus, samuti teie seotud andmed ja privaatsuse kaitseks kasutatavad seadistused võivad pärineda vastava sotsiaalvõrgustiku andmekaitseteatisest.

Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud saaksid andmeid selle võrguteenuse kohta või jätkaksid andmete kasutamist, ei peaks te vastavaid lisandmooduleid kasutama.

7.1 Sotsiaalmeedia lisandmoodulid 2-klõpsu lahendusega

Nn 2-klõpsu lahendusega kaitseme teid meie veebilehtedele tehtud külastuste salvestamise ja hindamise eest sotsiaalvõrgustikes standardina. Kui lähete meie võrguteenuse lehele, kus on sellised lisandmoodulid, on need esialgu välja lülitatud. Lisandmooduleid ei aktiveerita enne, kui klõpsate vastavat nuppu.

7.2 Facebooki lisandmoodulid

Facebooki pakub aadressil www.facebook.com Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ja aadressil www.facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa (“Facebook”). Ülevaate Facebooki lisandmoodulitest ja nende ilmumisest leiate siin: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN;; teabe andmekaitse kohta Facebookis leiate siin: http://www.facebook.com/policy.

7.3 Twitteri lisandmoodulid

Twitterit pakub Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Ülevaate Twitteri lisandmoodulitest ja nende ilmumisest leiate siin: https://developer.twitter.com/;; teabe andmekaitse kohta Twitteris leiate siin: https://twitter.com/de/privacy.

7.4 LinkedIni lisandmoodulid

LinkedIni pakub LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Ülevaate LinkedIni lisandmoodulitest ja nende ilmumisest leiate siin: https://developer.twitter.com/;; teabe andmekaitse kohta LinkedInis leiate siin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

See võrguteenus kasutab videoplatvormi YouTube, mida pakub YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube on platvorm, mis võimaldab heli- ja videofailide esitamist.

Kui lähete meie teenuse vastavale lehele, loob manustatud YouTube-pleier ühenduse YouTube'iga, nii et saab edastada ja esitada video- või helifaile. Seejuures edastatakse andmeid ka YouTube'ile kui vastutavale isikule. Meie ei vastuta nende andmete töötlemise eest YouTube'is.

Lisateavet kogutud andmete ulatuse ja eesmärgi kohta ning teie andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta YouTube'is, teie õiguste ja valitavate andmekaitsevõimaluste kohta leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast.

9. Välislingid

Meie võrguteenus võib sisaldad linke kolmandate isikute veebilehtedele – nende pakkujad pole meiega seotud. Kui klõpsate lingil, pole meil edasist mõju kolmandatele isikutele lingi (nt IP-aadressi või saidi URLi) klõpsamisel saadetavate mis tahes isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise üle, sest meil puudub loomulikult kontroll kolmandate isikute tegevuse üle. Seetõttu ei vastuta me selliste isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt.

10. Turvalisus

Meie töötajad ja meie poolt volitatud teenust pakkuvad ettevõtted on kohustatud säilitama saladusi ja pidama kinni kehtivate andmekaitseseaduste nõuetest.

Rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada nõuetekohast kaitsetaset ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, eriti soovimatu ja ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise ning lubamatu avaldamise ja lubamatu juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid parandatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

11. Teie õigused

Palun kasutage oma õiguste rakendamiseks teavet jaotises „Vastutav isik ja kontaktandmed“ (vt nr 2). Palun tagage, et meil oleks võimalik teid vaieldamatult tuvastada.

11.1 Õigus teabele ja avalikustamisele:

Teil on õigus saada meilt teavet teie andmete töötlemise kohta. Selleks saate jõustada õigust teabele seoses isikuandmetega, mida me teil oleme saanu ja töötleme.

11.2 Parandamise ja kustutamise õigus:

Teil on õigus nõuda meilt väärandmete parandamist ja eeldusel, et õiguslikud eeltingimused on täidetud, teie andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmete kohta, mida on vaja arvete esitamiseks või raamatupidamisarvestuseks või millele kehtib seadusjärgne säilitamiskohustus. Sedavõrd kui sellistele andmetele pole vaja juurdepääsu piiratakse nende töötlemist (vaadake allpool).

11.3 Õigus piirata töötlemist:

Teil on õigus nõuda meilt teie andmete töötlemise piiramist eeldusel, et õiguslikud eeltingimused on täidetud.

11.4 Õigus andmete ülekantavusele:

Teil on õigus saada meilt andmeid, mida meile andsite, struktureeritud, tavalisel ja masinloetaval kujul, või sedavõrd, kui see on tehniliselt teostatav, andmete edastamist kolmandale isikule.

11.5 Vastuväite õigus

11.5.1 Juhtumiga seotud vastuväite õigus

Sedavõrd, kui me töötleme andmeid ülekaaluka õigustatud huvi alusel, nagu selles andmekaitsepoliitikas sätestatud, on teil õigus esitada vastuväidet sellisele töötlemisele igal ajal, lähtudes teie eriolukorrast.

Sellisel juhul katkestame teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui saame tõestada, et vastavalt õigusaktidele esinevad kohustuslikud põhjused edasiseks töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui edasine töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

11.5.2 Vastuväide andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil

Lisaks saate esitada igal ajal vastuväite teie isikuandmete töötlemisele kommertseesmärkidel (vastuväide reklaamile). Arvestage, et esineda võib kattuvusi teie vastuväite ja teie andmete kasutamise vahel käimasolevas kampaanias.

11.6 Kehtetuks tunnistamise õigus

Kui olete meile andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, saate selle tagasi võtta edasiulatuvalt igal ajal. See kehtib ka sellise nõusoleku tagasivõtmisele, mis on meile antud enne GDPRi kehtivuse algust, st enne 2018. aasta 25. maid. Teie andmete töötlemise õiguspärasust see ei mõjuta, välja arvatud tagasivõtmise korral.

11.7 Õigus järelevalveasutuse poole pöördumiseks

Teil on õigus esitada kaebust andmekaitse järelevalveasutusele. Selleks saate pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse poole, kellel on pädevus teie elukohas, või andmekaitse järelevalveasutuse poole, kellel on pädevus meie kontserni üle. See on:

Estonian Data Protection Inspectorate

39 Tatari St., 10134 Tallinn

Telephone: +372 627 4135

E-mail: info[a]aki.ee

https://www.aki.ee

12. Lapsed

See võrguteenus pole suunatud lastele vanuses alla 13 aasta.

13. Andmekaitsepoliitika muutmine

Me jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kuivõrd see on vajalik seoses tehnika arenguga. Sellistel juhtudel kohandame vastavalt ka oma andmekaitsepoliitikat. Seepärast pidage silmas meie andmekaitsepoliitika hetkel kehtivat versiooni.

Viimase muutuse kuupäev: 10.09.2019