Otse põhisisu juurde
Bosch Eestis
Jätkusuutlikkus, väärtused ja õiguskuulekus

Meie vastutus

Boschi kontserni jaoks tähendab jätkusuutlikkus ettevõtte pikaajalise edu kindlustamist, kaitstes samal ajal looduskeskkonda tulevaste põlvede jaoks. Meie eesmärk on muuta taastuvenergia taskukohasemaks ja mobiilsus veelgi ohutumaks, puhtamaks ning säästlikumaks, samuti välja töötada keskkonnasõbralikke tooteid igas valdkonnas.

Meie isikuandmete kaitse eeskirja saate lugeda siin

Meie väärtused – meie vundament

Meie väärtused kajastavad viisi, millel meie äritegevus põhineb: meie ametialane eetika äripartnerite, investorite, töötajate ja ühiskonnaga suhtlemisel.

Tulevik ja tulemustele keskendumine

Meie tegevus on tulemustele keskendunud. See võimaldab meil oma tulevikku kindlustada. Samuti loob see kindla aluse ettevõtte ja fondi sotsiaalsetele algatustele.

Vastutus ja jätkusuutlikkus

Me tegutseme ettevaatlikult ja vastutustundlikult ühiskonna ja keskkonna huvides

Algatus ja sihikindlus

Tegutseme omal algatusel, võtame oma tegevusest tuleneva vastutuse ja ilmutame oma eesmärkide poole püüdlemisel sihikindlust.

Avatus ja usaldus

Teavitame olulistest arengutest ettevõttes õigeaegselt ja avatult. See on parim alus usaldusel põhinevatele suhetele.

Õiglus

Kohtleme oma kolleege ja äripartnereid õiglaselt ning näeme seda õiglust oma ettevõtte edu nurgakivina.

Usaldusväärsus, usutavus, seaduslikkus

Lubame üksnes seda, mida suudame täita, peame kokkuleppeid siduvaks ning austame ja järgime seadusi kõigis oma äritehingutes.

Mitmekesisus

Hindame ja soodustame mitmekesisust, sest see toob rikkust, ning näeme seda hädavajalikuna edu saavutamiseks.

Joonistus Robert Boschist

Pikas perspektiivis toob aus ja õiglane lähenemine äritegevusele alati kõige rohkem kasu.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" Boschi katseväljakul Hiinas Yakeshis.

We are Bosch

Meie missioonideklaratsioon selgitab, mis meid edasi viib, mis on meil ühist ja mille eest seisame. Tahame jätta maailma püsiva jälje, mille on saavutanud meie ainulaadne ja erakordne meeskond.

Õiguskuulekus

Boschis on seaduste järgimine ettevõtte väärtuste lahutamatu osa.

Meie ülemaailmselt kehtivate äritegevuse koodeksi reeglite eesmärk on kaitsta oma töötajaid ja ettevõtet, samuti meie kliente ja partnereid.

Nagu meie missioonideklaratsioon "We are Bosch" ütleb, lubame üksnes seda, mida suudame täita, peame kokkuleppeid siduvaks ning austame ja järgime seadusi kõigis oma äritehingutes. Selle põhimõtte tähtsuse rõhutamiseks oleme oma seisukoha juriidiliste nõuete ja eetikaküsimuste osas kokku võtnud oma ülemaailmselt kehtivas äritegevuse koodeksis. Äritegevuse koodeks toimib juhistena äri tegemisel.

Boschil on ülemaailmne õiguskuulekuse süsteem, mida juhib õiguskuulekuse vanemametnik, kes annab aru otse juhtkonnale. Ettevõttes on ka üldine õiguskuulekuse osakond ja õiguskuulekuse ametnikud kõigis divisjonides ja piirkondades.

Välja on töötatud ennetus- ja kontrollimeetmed, sealhulgas topeltkontrolli põhimõte, töö ringlemine tundlikes valdkondades, samuti regulaarsed auditid toetamaks meie väärtuspõhist õiguskuulekussüsteemi. Samuti on meil olemas kohustuslik õiguskuulekuse koolitusprogramm oma töötajatele. Peale selle oleme loonud "õiguskuulekuse dialoogi", mis võimaldab õiguskuulekusega seotud teemasid ja kogemusi arutleda meie juhatajate, töötajate ja õiguskuulekuse ametnike seas.

Stefan Hartung

Õiguskuulekussüsteem hõlmab ka veebipõhist aruandlust, mida töötajad, äripartnerid ja muud osapooled saavad kõrvalekaldumistest teatamiseks igal ajal kasutada. Vastutustundlik ja õiguskuulekas käitumine ei lõppe ettevõtte piiridega. Seda silmas pidades oleme kehtestanud tarnijatele käitumiskoodeksi, mis määratleb Boschiga koostöö tegemise põhimõtted ja nõuded. Teeme korrapäraselt auditeid veendumaks, et meie tarnijad neid põhimõtteid järgivad. Vaatame oma õiguskuulekussüsteemi kiiresti muutuvas keskkonnas pidevalt üle, et saaksime oma reegleid ja protsesse uute juriidiliste ning tehniliste arengute järgi kiiresti kohandada.

Allalaaditavad materjalid

Äritegevuse koodeks

Äritegevuse koodeks

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Korduma kippuvad küsimused

Õiguskuulekus tähendab seaduste ja ettevõtte sisereeglite järgimist. Teisisõnu, kõik Boschi kontserni ja tema töötajate äritoimingud peavad vastama kõigile seadusnõuetele, äritegevuse koodeksile ning kõigile asjakohastele juhistele ja direktiividele, mis on mingil moel vastava teemaga seotud (õiguskuulekusnõuded).

Õiguskuulekuse teema puudutab kõiki töötajaid, kuna rikkumised mõjutavad otseselt või kaudselt kõiki: ühelt poolt võivad seadusrikkumised juhtumi tõsidusest sõltuvalt kaasa tuua kriminaalmenetluse. Teisalt kahjustavad õiguskuulekuse põhimõtte rikkumised ettevõtet nii materiaalselt kui ka Boschi kontserni avaliku maine seisukohalt. Tulemuseks on ettevõtte äritõhususe ja seega ka kasumi vähenemine. Õiguskuulekus on seotud ka ärisuhetega Boschi ja kolmandate osapoolte vahel: Bosch ei soovi olla seotud kolmandate osapoolte õiguskuulekuse põhimõtte rikkumistega.

Lisaks juhtidele on iga Boschi töötaja ja iga Boschi äripartneri kohuseks teavitada kõigist õiguskuulekuse nõude rikkumistest ning sel moel aidata vähendada selliste rikkumiste tagajärgi ja vältida nende kordumist tulevikus. See kehtib ka äripartneritele ja kolmandatele osapooltele.

• Iga töötaja, sh praktikandid ja doktorandid

• Väliselt palgatud isikud, nagu alltöövõtjad või väliste teenusepakkujate heaks tegutsevad töötajad

• Iga äripartner, nt tarnijad, kliendid või ühisettevõtete partnerid

• Iga kolmas osapool

Eriti tähtis on, et teavitataks probleemidest, mis võivad kaasa tuua kriminaalsüüdistuse, nt vargused, pettused ja altkäemaks, samuti süstemaatilised seaduste ning sisereeglite rikkumised, nt kvaliteedi/ohutusnõuete või äritegevuse koodeksi teadlik ja pidev eiramine.

Jah. Õiguskuulekuse ametnikud on kohustatud korraldama uurimisi, kogudes kohtu jaoks tõendusmaterjali ja alustades vajaduse korral menetlusi. Neile pakuvad tuge eksperdid eriosakondadest, kes on läbinud asjakohase koolituse ja kellel on asjakohased õigused.

Isikud, kes teavitavad võimalikest õiguskuulekusprobleemidest parimate kavatsustega ning heas usus, ei pea kartma teate tagajärjel mingit tagakiusamist ettevõtte poolt.

Jah, Boschi õiguskuulekuse infoliini kaudu saab teateid anonüümselt esitada. Infoliinis on võimalik seadistada turvaline postkast suhtlemaks vastutava õiguskuulekuse ametnikuga anonüümselt.

Õiguskuulekuse ametnik tegeleb temale laekunud teadete uurimisega ning korrektse lahendamisega (vajaduse korral Boschi eriosakondade või väliste spetsialistide abiga).

Kõik teated võimalike rikkumiste kohta ja võetud meetmed peab dokumenteerima õiguskuulekuse ametnik. Kui seotud osapoolte õigustatud huvisid on põhjalikult kaalutud, siis võib probleemist teavitanud isik teha järelpärimise uurimise käigu kohta. Kui küsimuse uurimine piisavate tõendite puudumisel lõpetatakse, siis teavitatakse süüdistatud isikut sellest, eeldusel, et temalt võeti uurimise käigus ütlusi või et ta on taotlenud vastavat teavet.

Kõigi õiguskuulekuse nõude rikkumistega on tavaliselt seotud isikuandmete avaldamine. Selliste teadete vastuvõtmine ja käsitlemine eeldab seega, et teadet saatev isik kinnitab oma teadlikkust andmekaitseseadusest ning annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks õigusrikkumise juhtumi uurimise käigus. Juhul kui teade esitatakse anonüümselt, siis see säte ei kehti.

Võtke Boschiga ühendust

Ootame teie küsimusi.

Saada meile teade