Otse põhisisu juurde
Bosch Eestis
Jätkusuutlikkus, väärtused ja õiguskuulekus

Meie vastutus

Ökonoomse, keskkonnasäästliku ja sotsiaalselt vastutustundliku tegevusega soovime parandada inimeste elukvaliteeti ja kaitsta praeguste ja tulevaste põlvkondade elu. Meie eesmärk on muuta taastuvenergia taskukohasemaks ja mobiilsus veelgi ohutumaks, puhtamaks ning säästlikumaks, samuti välja töötada keskkonnasõbralikke tooteid igas valdkonnas.

Meie isikuandmete kaitse eeskirja saate lugeda siin

Selge strateegia jätkusuutlikkuse parandamiseks

Boschi jätkusuutlikkuse strateegia põhineb kõigis fookusvaldkondades konkreetsel strateegial. Oleme nüüdseks teinud nende eesmärkide saavutamise nimel palju aastaid tööd ning.

Boschi sihtvisiooni graafika: kuus sihtvisiooni mõõdet kuusnurkselt paigutatuna. Kliimategevuse mõõde sisaldab CO₂ heite vähendamise ning energiatõhususe ja taastuvenergia teemat. Vee mõõde sisaldab vee nappuse ja vee kvaliteedi teemat. Ringmajanduse mõõde sisaldab materjalide tõhususe ja neile teise elu andmise teemat. Mitmekesisuse mõõde sisaldab võrdsuse ja kaasamise teemat. Inimõiguste mõõde sisaldab vastutustundlikkuse ja läbipaistvuse teemat. Tervisemõõde sisaldab tööohutuse ja ohtlike ainete teemat. Kuusnurga keskel on kiri "Uued mõõtmed jätkusuutlikkus 2025".
Sihtvisioon "Uued mõõtmed – jätkusuutlikkus 2025".

Jätkusuutlikkust defineeritakse sageli majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektide tasakaaluna. Samal ajal on jätkusuutlikkusest saanud kapitaliturgudel selgelt väljakujunenud kontseptsioon, mida tähistatakse lühendiga ESG (keskkond, sotsiaalne, valitsemine). Meie laiahaardeline arusaam jätkusuutlikkusest hõlmab mõlemat. See kujundab meie jätkusuutlikkuse juhtimist, annab selge suuna kõigil tasanditel ning kindlustab meie tegevuste tõhususe. Seega soovime ökonoomse, keskkonnasäästliku ja sotsiaalselt vastutustundliku tegevusega parandada inimeste elukvaliteeti ja kaitsta praeguste ja tulevaste põlvkondade elu.

Meie sihtvisioonis "Uued mõõtmed – jätkusuutlikkus 2025" seatakse nendele eesmärkidele konkreetsed tähtajad. Meie ettevõtet mõjutavatest megatrendidest ja meie olulisuse analüüsi tulemustel põhinevad eesmärgid loovad meie tegevuse raamistiku eesseisvatel aastatel.

Faktid ja arvud

Avatus ja ausus, põhjalikkus ja läbipaistvus – need on meie jätkusuutlikkuse alase aruandluse kriteeriumid. Lõppude lõpuks soovime olla ühiskonnale partner, kes mitte ainult ei võta vastutust, vaid on ka usaldusväärne.

Boschi jätkusuutlikkuse aruanne

Praegune jätkusuutlikkuse aruanne

Oma aastaraamatus teeme oma tegevuse põhjalikult ja võrreldavalt läbipaistvaks, võttes aluseks üleilmse aruandlusalgatuse juhised.

Meie väärtused – meie vundament

Meie väärtused kajastavad viisi, millel meie äritegevus põhineb: meie ametialane eetika äripartnerite, investorite, töötajate ja ühiskonnaga suhtlemisel.

Tulevik ja tulemustele keskendumine

Meie tegevus on tulemustele keskendunud. See võimaldab meil oma tulevikku kindlustada. Samuti loob see kindla aluse ettevõtte ja fondi sotsiaalsetele algatustele.

Vastutus ja jätkusuutlikkus

Me tegutseme ettevaatlikult ja vastutustundlikult ühiskonna ja keskkonna huvides

Algatus ja sihikindlus

Tegutseme omal algatusel, võtame oma tegevusest tuleneva vastutuse ja ilmutame oma eesmärkide poole püüdlemisel sihikindlust.

Avatus ja usaldus

Teavitame olulistest arengutest ettevõttes õigeaegselt ja avatult. See on parim alus usaldusel põhinevatele suhetele.

Õiglus

Kohtleme oma kolleege ja äripartnereid õiglaselt ning näeme seda õiglust oma ettevõtte edu nurgakivina.

Usaldusväärsus, usutavus, seaduslikkus

Lubame üksnes seda, mida suudame täita, peame kokkuleppeid siduvaks ning austame ja järgime seadusi kõigis oma äritehingutes.

Mitmekesisus

Hindame ja soodustame mitmekesisust, sest see toob rikkust, ning näeme seda hädavajalikuna edu saavutamiseks.

Joonistus Robert Boschist

Pikas perspektiivis toob aus ja õiglane lähenemine äritegevusele alati kõige rohkem kasu.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" Boschi katseväljakul Hiinas Yakeshis.

We are Bosch

Meie missioonideklaratsioon selgitab, mis meid edasi viib, mis on meil ühist ja mille eest seisame. Tahame jätta maailma püsiva jälje, mille on saavutanud meie ainulaadne ja erakordne meeskond.

Õiguskuulekus – ka väljaspool ettevõtte piire

Jätkusuutlikkus tähendab õigusaktide ja ettevõtte juhenddokumentide järgimist. Boschis on see meie korporatiivväärtuste lahutamatu osa. Selleks oleme oma seisukoha juriidiliste nõuete ja eetikaküsimuste osas sõnaselgelt kokku võtnud oma ülemaailmselt kehtivas äritegevuse koodeksis. Koos Boschi väärtustega loob see vundamendi, millel meie arvates põhineb Boschi äriedu. Kuna vastutustundlik ja õiguskuulekas tegevus on oluline ka väljaspool ettevõtet, oleme sõnastanud ootused oma äripartneritele vastavas äritegevuse koodeksis.

Dr Stefan Hartung
Dr Stefan Hartung, juhatuse esimees
Äritegevuse koodeks

Äritegevuse koodeks

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Bosch Groupi äripartnerite tegevusjuhend

Üleettevõtteline õiguskuulekuse juhtimise süsteem

Boschi õiguskuulekuse juhtimise süsteem loob siduva üleilmse raamistiku õiguskuuleka tegevuse edendamiseks ning nõuetele vastavusega seotud riskide vähendamiseks. See loob aluse ettevõtteväliste ja -siseste nõuete tõhusaks rakendamiseks ning määratleb miinimumnõuded õiguskuulekuse jaoks asjakohastele protsessidele. Siia kuuluvad mitmesugused ennetus- ja kontrollimeetmed ning Boschi-sisene mittevastavustest teavitamise süsteem. Seotud isikud, töötajad, partnerid ja muud osapooled saavad igal ajal kasutada seda süsteemi mittevastavustest teatamiseks, soovi korral ka anonüümselt.

Korduma kippuvad küsimused

Õiguskuulekus tähendab seaduste ja ettevõtte sisereeglite järgimist. Teisisõnu, kõik Boschi kontserni ja tema töötajate äritoimingud peavad vastama kõigile seadusnõuetele, äritegevuse koodeksile ning kõigile asjakohastele juhistele ja direktiividele, mis on mingil moel vastava teemaga seotud (õiguskuulekusnõuded).

Õiguskuulekuse teema puudutab kõiki töötajaid, kuna rikkumised mõjutavad otseselt või kaudselt kõiki: ühelt poolt võivad seadusrikkumised juhtumi tõsidusest sõltuvalt kaasa tuua kriminaalmenetluse. Teisalt kahjustavad õiguskuulekuse põhimõtte rikkumised ettevõtet nii materiaalselt kui ka Boschi kontserni avaliku maine seisukohalt. Tulemuseks on ettevõtte äritõhususe ja seega ka kasumi vähenemine. Õiguskuulekus on seotud ka ärisuhetega Boschi ja kolmandate osapoolte vahel: Bosch ei soovi olla seotud kolmandate osapoolte õiguskuulekuse põhimõtte rikkumistega.

Lisaks juhtidele on iga Boschi töötaja ja iga Boschi äripartneri kohuseks teavitada kõigist õiguskuulekuse nõude rikkumistest ning sel moel aidata vähendada selliste rikkumiste tagajärgi ja vältida nende kordumist tulevikus. See kehtib ka äripartneritele ja kolmandatele osapooltele.

• Iga töötaja, sh praktikandid ja doktorandid

• Väliselt palgatud isikud, nagu alltöövõtjad või väliste teenusepakkujate heaks tegutsevad töötajad

• Iga äripartner, nt tarnijad, kliendid või ühisettevõtete partnerid

• Iga kolmas osapool

Eriti tähtis on, et teavitataks probleemidest, mis võivad kaasa tuua kriminaalsüüdistuse, nt vargused, pettused ja altkäemaks, samuti süstemaatilised seaduste ning sisereeglite rikkumised, nt kvaliteedi/ohutusnõuete või äritegevuse koodeksi teadlik ja pidev eiramine.

Jah. Õiguskuulekuse ametnikud on kohustatud korraldama uurimisi, kogudes kohtu jaoks tõendusmaterjali ja alustades vajaduse korral menetlusi. Neile pakuvad tuge eksperdid eriosakondadest, kes on läbinud asjakohase koolituse ja kellel on asjakohased õigused.

Isikud, kes teavitavad võimalikest õiguskuulekusprobleemidest parimate kavatsustega ning heas usus, ei pea kartma teate tagajärjel mingit tagakiusamist ettevõtte poolt.

Jah, Boschi õiguskuulekuse infoliini kaudu saab teateid anonüümselt esitada. Infoliinis on võimalik seadistada turvaline postkast suhtlemaks vastutava õiguskuulekuse ametnikuga anonüümselt.

Õiguskuulekuse ametnik tegeleb temale laekunud teadete uurimisega ning korrektse lahendamisega (vajaduse korral Boschi eriosakondade või väliste spetsialistide abiga).

Kõik teated võimalike rikkumiste kohta ja võetud meetmed peab dokumenteerima õiguskuulekuse ametnik. Kui seotud osapoolte õigustatud huvisid on põhjalikult kaalutud, siis võib probleemist teavitanud isik teha järelpärimise uurimise käigu kohta. Kui küsimuse uurimine piisavate tõendite puudumisel lõpetatakse, siis teavitatakse süüdistatud isikut sellest, eeldusel, et temalt võeti uurimise käigus ütlusi või et ta on taotlenud vastavat teavet.

Kõigi õiguskuulekuse nõude rikkumistega on tavaliselt seotud isikuandmete avaldamine. Selliste teadete vastuvõtmine ja käsitlemine eeldab seega, et teadet saatev isik kinnitab oma teadlikkust andmekaitseseadusest ning annab nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks õigusrikkumise juhtumi uurimise käigus. Juhul kui teade esitatakse anonüümselt, siis see säte ei kehti.

Võtke Boschiga ühendust

Ootame teie küsimusi.

Saada meile teade